ေဆးေျခာက္အႏြယ္ဝင္အပင္ စိုက္သူမ်ားကို ေသဒဏ္ေပးႏုိင္သည့္ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ တရားစြဲ | DVB