ပညာေရးစနစ္ မွန္ကန္ပါက အျခားႏိုင္ငံမ်ားကို ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္မည္ဟု အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေျပာ | DVB