ရဲဘက္စခန္းက အက်ဥ္းသားမ်ား၏ လုပ္အားခတိုးေပးရန္ အစီအစဥ္မရွိ | DVB