ေျမာင္းျမၿမဳိ႕နယ္ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ခြဲ မန္ေနဂ်ာကို အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ အေရးယူ | DVB