စလင္းေရေလွာင္တမံ ဘတ္ဂ်က္အခက္ခဲေၾကာင့္ မိုးမက်မီ မၿပီးစီးမွာကို ေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္ | DVB