လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ တားဆီးခံရသည့္ ေဆာ္ဒီကုန္သေဘၤာ ဂ်ီႏိုအာဆိပ္ကမ္း ေရာက္ရွိ | DVB