ျပည္သူၾကည္ျဖဴသည့္ ရန္ကုန္စည္ပင္ျဖစ္လာေရး (အယ္ဒီတာအာေဘာ္) | DVB