သပ္လွ်ိဳေသြးခဲြသူမ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ၿပိဳကြဲပ်က္စီးေစရန္ ႀကိဳးစားေနဟု ကာခ်ဳပ္ေျပာ | DVB