လူမႈကြန္ရက္ေပၚ ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည့္ ေၾကာင္ေလး ဂရမ္ပီ ကြယ္လြန္ | DVB