ျပင္သစ္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ ဟြာေ၀း အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာင္ခြင့္ျပဳ | DVB