ပဲခူးတုိင္းအတြင္း လယ္သမားမ်ား စုိက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သာ ျပန္ဆပ္ | DVB