ႏြားမ်ားကို နမ္းၿပီး Challenge မလုပ္ရန္ ၾသစေၾတးလ်အစိုးရ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ | DVB