ေတာမီးေလာင္ကၽြမ္းမႈ အႏၱရာယ္ၾကားက ငွက္က်ားျဖဴမိသားစု (႐ုပ္သံ) | DVB