အိုကလာဟိုးမားၿမိဳ႕က သည္းထိတ္ရင္ဖိုျဖစ္ရပ္ (႐ုပ္သံ) | DVB