သာစည္ သစ္ေတာႀကိဳးဝုိင္းအတြင္း က်ဳးေက်ာ္ေနထိုင္သူ ၁၆ ဦးကုိ အမႈဖြင့္ | DVB