အိမ္ေမြးေခြးေလးမ်ားကုိ အာဏာပိုင္နာမည္ ေပးမိသျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရ | DVB