ေဆာ္ဒီတြင္ ဖိလစ္ပုိင္အိမ္အကူတဦး ေနလွန္းႀကိဳးတုပ္အျပစ္ေပးခံရ၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေနရပ္ ျပန္ေခၚ | DVB