အီတာလ်ံအုိးပန္း ကြာတားအဆင့္တြင္ ဂ်ိဳကုိဗစ္က ဒယ္ေပၚတုိကုိ အႏုိင္ရ | DVB