ပညာတတ္မ်ားကုိ ခြင့္ျပဳသည့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးစနစ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလိုဟု ထရမ့္ ေျပာ | DVB