ေျမာက္ဦးတြင္ ပညာေရးဝန္ထမ္းတဦး လက္နက္ႀကီး က်ည္စထိမွန္ | DVB