အေမရိကန္တြင္ ေလ့က်င့္ေရး တိုက္ေလယာဥ္တစင္း ပ်က္က် | DVB