အစိမ္းေရာင္စီအိုင္စာအုပ္ ကုိင္သူမ်ားကုိ ေနထုိင္ခြင့္သက္တမ္း ၉ လတုိးေပးရန္ ထုိင္းသေဘာတူ | DVB