နာဂလက္နက္ကုိင္ (NSCN-K) အဖြဲ႔၀င္ ၆ ဦးကုိ တပ္မေတာ္ တရားစြဲ | DVB