တမူးၿမိဳ႕နယ္အတြင္​း တြင္းေရမ်ားခန္းေျခာက္၊ မီးသတ္ကားမ်ားျဖင့္ ေရေပးေ၀ေနရ | DVB