ယီမင္စစ္ပြဲအတြင္း ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ သေဘာတူညီခ်က္မရဘဲ ၿပီးဆုံး | DVB