သီရိလကၤာတြင္ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ တုိက္ခုိက္မႈ ျမင့္တက္ေနျခင္းအေပၚ ဆႏၵျပ | DVB