ကရင္ျပည္နယ္ လူမႈေရး၀န္ႀကီး က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ႏုတ္ထြက္ | DVB