အသက္ ၁၀ ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဒလၿမိဳ႕နယ္အသင္း ဗုိလ္စြဲ | DVB