မကၠဆီကိုစီးတီးတြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာ | DVB