ေလမုိးထန္ျခင္းေၾကာင့္ ဓာတ္အားလုိင္းႀကိဳးမ်ား ျပတ္က်၊ လွ်ပ္စစ္အႏၱရာယ္ သတိေပး | DVB