ေတာင္ကိုရီးယား ပိုဟန္စတီလားအသင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေျခစမ္းပဲြ လာကစားမည္ | DVB