ရွန္ဟုိင္းတြင္ အေဆာက္အဦတခု ၿပိဳက်၊ လူ ၁၁ ဦးကို ကယ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ | DVB