ပဲခူးတုိင္းတြင္ ေလျပင္းေၾကာင့္ ေနအိမ္ ၂၅ လံုး ၿပိဳက်၊ ၃၀၀ ေက်ာ္ ပ်က္စီး | DVB