မိဇိုင္းဆံေတာ္ရွင္ေစတီ ေတာင္ေပၚေက်ာင္းမွ ကုိရင္ ၄ ပါး အ႐ုိက္ခံရ | DVB