ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားကို အေပါင္ပစၥည္းမလုိဘဲ ေငြထုတ္ေခ်းေပးေန | DVB