ဘရာဇီးတြင္ ပညာေရးအသုံးစရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ျဖတ္ေတာက္မႈကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပ | DVB