ဆူဒန္ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို စစ္တပ္က က်ည္အစစ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္သည့္႐ုပ္သံ ထြက္ေပၚ | DVB