အိႏၵိယေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စဥ္ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီ ေထာက္ခံသူမ်ားၾကား အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ | DVB