အင္တာပို အႀကီးအကဲေဟာင္း၏ ဇနီးကို ျပင္သစ္တြင္ ခုိလႈံခြင့္ေပးမႈ ဥပေဒ အလြဲသုံးစားလုပ္ျခင္း ျဖစ္ဟု တ႐ုတ္ေျပာ | DVB