ဆီးရီးယားတြင္ အစုိးရစစ္တပ္ ထုိးစစ္ဆင္ႏႊဲေနသည့္ ဗြီဒီယိုဖုိင္ ထုတ္ျပန္ | DVB