သီရိလကၤာတြင္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး လူ ၂၃ ဦးကို ဖမ္းဆီး | DVB