အေမရိကန္ရွိ ဗင္နီဇြဲလားသံ႐ုံးကို သိမ္းပိုက္ဆႏၵျပေနသည့္ မာဒူ႐ုိ ေထာက္ခံသူမ်ားအား ႏွင္ထုတ္ | DVB