အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္တြင္ တရားမ၀င္ ေက်ာက္စရစ္ထုတ္ယူမႈ ရပ္တန္႔ရန္ ေတာင္းဆို | DVB