လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ုရွားအစုိးရ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ဟု ကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေျပာ | DVB