အတုိက္အခံအမတ္မ်ား လႊတ္ေတာ္ထဲ မဝင္ႏုိင္ရန္ ဗင္နီဇြဲလား လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ တားဆီး | DVB