အေမဇုန္သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးမႈ ကာကြယ္ႏုိင္ေရး ဘရာဇီးမ်ဳိးႏြယ္စု အႀကီးအကဲ ႀကိဳးပမ္း | DVB