ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲက ပိသာ ၆၀ ဝင္တအိတ္ကုိ ၈၂၂၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၄၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲ(သစ္) တအိတ္ကုိ ၇၈၀၀၀ ကေန ၈၃၀၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္ ၈၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားပါတယ္။ ပဲစင္းငုံနီ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငုံနီ (ေဟာင္း) က ပိသာ ၆၀ ဝင္တအိတ္ကုိ ၉၁၆၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငုံနီ (သစ္) တအိတ္ကုိ ၉၈၀၀၀  ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်သြားပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္ ၆၄၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားပါတယ္။ ပဲတီစိမ္း ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲတီစိမ္းက ၅၆ ဒသမ ၂၅ ပိသာဝင္တအိတ္ကုိ ၈၅၂၀၀ ကေန ၁၂၆၅၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲတီစိမ္း တအိတ္ကုိ ၁၁၇၀၀၀ ကေန ၁၁၈၀၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္ ၈၅၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားပါတယ္။ ပဲလြန္းျဖဴ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲလြန္းျဖဴက ၆၀ ပိသာဝင္တအိတ္ကုိ ၆၀၉၀၀ ကေန ၆၈၁၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၂၁၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်သြားပါတယ္။ မႏၱေလး ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲလြန္းျဖဴတအိတ္ကုိ ၆၀၀၀၀ ကေန ၆၅၀၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္ ၃၁၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားပါတယ္။ ပဲႀကီး မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲႀကီးက ၅၅ ဒသမ ၂၅ ပိသာဝင္တအိတ္ကုိ ၇၃၀၀၀ ကေန ၉၈၀၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ဆင္ျဖဴကၽြန္း ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲႀကီးတအိတ္ကုိ ၉၃၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၃၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်သြားပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ဆင္ျဖဴကၽြန္း ကုန္စည္ဒုိင္ ၅၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားပါတယ္။ ကုလားပဲ (ေဟာ္လန္) ဆင္ျဖဴကၽြန္း ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ကုလားပဲ (ေဟာ္လန္) က ၆၀ ပိသာဝင္တအိတ္ကုိ ၈၂၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၅၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ေပါင္းတည္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ကုလားပဲ ေဟာ္လန္ တအိတ္ကုိ ၉၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ဆင္ျဖဴကၽြန္းနဲ႔ ေပါင္းတည္ကုန္စည္ဒုိင္ ၇၅၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သီးႏွံေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။ သတင္း – AMIA

More News
Up