သာမန္အရပ္သူဘဝက ႏိုင္ငံဦးေသွ်ာင္ဘုရင္ရဲ႕ အဂၢမေဟသီ ျဖစ္လာတဲ့ ထိုင္းမိဖုရား ဆုထိဒါ | DVB