သီရိလကၤာတြင္ ဗလီမ်ားႏွင့္စတုိးဆုိင္မ်ားကုိ ေက်ာက္တုံးျဖင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ | DVB