ေထာင္ဆူမႈမ်ား၏ လက္သည္တရားခံ ဘယ္သူလဲ (အယ္ဒီတာအာေဘာ္) | DVB